Verkoop & leveringsvoorwaarden V.O.F. Mecram Technische Groothandel. KvK-nummer: 23066872 Dordrecht, BTW-identificatienummer: NL 8028.33.251.B01. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08:30 uur tot 17:00 uur.
Prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW.
Algemeen:

Wij houden geen rekening met aankoopvoorwaarden die gedrukt zijn op brieven of andere dokumenten van onze klanten. Ondertekening en terugzending van kopieën van de inkoopopdrachten gelden enkel als bericht van ontvangst van de brief. Bij bestelling erkent de koper kennis genomen te hebben van onze verkoopvoorwaarden en hiermede akkoord te gaan.

1.Verzending:

Wij verzenden met PostNL, als uw bestelling verzonden is ontvangt u van PostNL een track en trace code om uw pakket te volgen.
Voor zendingen op pallet en/of gevaarlijke stoffen boven de 1kg.  gebruiken wij een extern transportbedrijf, indien gewenst kunnen wij op de dag van levering een tijdsindicatie opvragen.

Verzendkosten:

In Nederland rekenen wij € 4,95 ex BTW (€ 5,99 incl. BTW) aan verzenkosten onder de € 50 ex BTW.
In België rekenen wij € 6,50 ex BTW (€ 7.87 incl. BTW) aan verzendkosten onder de € 100 ex BTW.

Retourneren:

Retourzendingen zijn voor eigen rekening.

Retourvoorwaarden:

  1. U kunt het product binnen de zichttermijn van 14 dagen retour sturen.
  2. Producten zitten in de originele verpakking.
  3. Producten zijn niet gebruikt.


2.levertijd:

Leveringstermijnen zijn vrijblijvend. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook,daaronder te begrijpen werkstaking en het niet voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoe­ding van en ontstaan door te late levering. Het eventueel annuleren van een order tengevolge van een te late levering, zal slechts door ons na onderling overleg kunnen worden geaccepteerd.

3.Risico en eigendomsovergang:

Het risico van verlies van/of schade aan de goederen gaat op de afnemer over, zodra de goede­ren bij opdrachtnemer ter verzending worden ingeladen. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die opdracht­nemer heeft of zal verkrijgen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze aan derden geen rechten verlenen met betrekking tot deze goederen. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtgever te bewaren. Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die aan opdrachtnemer toekomen. De afnemer is verplicht de niet betaalde goederen aan opdrachtnemer terug te geven en machtigt door de transactie aan te gaan, opdrachtnemer onherroepelijk de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden. Indien in zulk een geval de goederen door afnemer uit de originele verpakking zijn verwijderd en anders­zins opgeslagen, dient de afnemer te allen tijde te kunnen aantonen dat de desbetreffende goederen van opdrachtnemer afkomstig zijn. Het terughalingsrecht geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijze kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

4.Reclamaties en aansprakelijkheid

De afnemer dient de goederen terstond bij ontvangst te controleren op afmeting, maatvoering, gewicht, hoeveelheid,afwerking e.d. De afnemer dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard of welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. De afnemer verbindt zich opdrachtnemer te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van of in verband met het door opdrachtnemer aan afnemer geleverde produkt.

5.Betaling
2% kredietbeperking, bij betaling binnen 30 dagen aftrekbaar. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. De afnemer is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist. Vanaf de vervaldag is de afnemer over het achterstallige bedrag een vertragingsrente à 2% per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand op een hele maand zullen worden gesteld. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke op de incassering van onze vordering vallen, met een minimum van € 115,00, zijn voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer ook na schriftelijke aanmaning met betaling in gebreke blijft, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging van zijn bedrijf of liquidatie daarvan, wordt al hetgeen opdrachtnemer overigens van de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerech­tigd te harer keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar overige rechtsmiddelen ter zake.

6.Overmacht

Indien opdrachtnemer niet in staat is aan één of meer harer verplichtingen te voldoen teng­evolge van een omstandigheid buiten haar macht, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tus­senkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verkla­ren, dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder bedoelde omstandigheden zijn begrepen oorlogshandelingen, mobilisatie, wettelijke en overheidsmaatregelen die invoer-uitvoer produktie of levering belemmeren of beperken. Staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan arbeid, energie of grondstoffen, transportmoeilijkheden, vertraagde levering door toeleveranciers alsmede elke andere omstandigheid die opdrachtnemer redelijkerwijze niet kon voorzien, zonder dat ze overigens de invloed daarvan op de uitvoering van de overeenkomst behoeft aan te tonen.

6.1 Levering aan consumenten

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende twee weken. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende twee weken, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;7.Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ter dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van opdrachtnemer. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ingeschreven in het kamer van koophandel register te Dordrecht nr.23066872 .